AVÍS LEGAL

Informació de Conformitat amb l'article 10 de la LSSI

La titular d'aquesta web és:

Identitat: VISIÓ I DETECCIÓ DEL GIRONÈS, S.L.
NIF: B55011654
Adreça: C/ dels Tapers, 14 17244 Cassà de la Selva
Tel.: 972487816
Email: info@videtec.cat
Inscrita al Registre Mercantil de Girona, inscripció. 1ª, Full GI-047311, Foli 43, Tom 2694
Homologada per la Generalitat de Catalunya amb número 2/2009

Condicions d'ús

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de VISIÓ I DETECCIÓ DEL GIRONÈS, S.L..

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que VISIÓ I DETECCIÓ DEL GIRONÈS, S.L. actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a VISIÓ I DETECCIÓ DEL GIRONÈS, S.L..

VISIÓ I DETECCIÓ DEL GIRONÈS, S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en la seva web.

VISIÓ I DETECCIÓ DEL GIRONÈS, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L'usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.


L'activitat que es considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 és:

Instal·lació i manteniment de:

  • Sistemes de seguretat
  • Sistemes de detecció i alarma d'incendis
  • Extintors d'incendis
  • Sistemes de boques d'incendi equipades
  • Sistemes de senyalització luminiscent

La declaració de Política recull com a línies mestres:

1. Compromís en complir els requisits aplicables, inclosos els legals.

2. Amb anàlisi de context realitzat i a partir de línies estratègiques definides, s'han determinat els objectius de l'empresa dels quals s'han difós en tots els nivells de la nostra estructura.

3. Implantar els indicadors de qualitat, així com realitzar un seguiment de l'nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.

4. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats.

5. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.

6. Compromís per a la millora contínua de el sistema de gestió implantat a l'empresa.

7. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l'empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades.

La Política es manté a el dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions al sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s'estableixin programada i periòdicament.